Skip to main content

Exequàturs

SICORIS ADVOCATS us assessora i us ajuda en les vostres actuacions en matèria de reconeixement a Andorra dels efectes d’una sentència dictada per un Tribunal estranger.

Les decisions de tribunals estrangers relatives a l’estat o a la capacitat civil dels andorrans només poden  inscriure’s o anotar-se al Registre Civil després que els òrgans judicials andorrans els hagin reconegut força executòria a Andorra. Així mateix, aquest requisit és necessari per a les decisions estrangeres relatives a estrangers quan pretenguin inscriure-les al Registre Civil d’Andorra.

El procediment d’exequàtur s’inicia davant els tribunals andorrans per tal de sol·licitar l’homologació de sentències – o altres tipus de resolucions – dictades a un altre país, per tal de fer possible el seu reconeixement i la seva execució al Principat d’Andorra.

En el marc del procediment d’exequàtur s’analitza si la resolució o sentència dictada a l’estranger compleix amb els requisits de competència i de procediment, d’acord amb la legislació del país de procedència.

Les resolucions judicials fermes dictades per tribunals estrangers es poden executar a Andorra d’acord amb els convenis internacionals que formen part de l’ordenament jurídic andorrà.

En absència de conveni internacional, les resolucions judicials fermes dictades per tribunals estrangers es poden executar a Andorra en cas que així ho decideixi el tribunal competent en virtut del procediment d’exequàtur que té com a objecte verificar i controlar que la resolució judicial estrangera que es pretén reconèixer compleixi cumulativament els requisits següents:

  1. La competència de la jurisdicció que ha dictat la resolució.
  2. La regularitat del procediment que s’ha seguit davant aquesta jurisdicció.
  3. L’aplicació de la llei competent segons les regles nacionals de conflicte.
  4. La conformitat amb l’ordre públic nacional i internacional.
  5. L’absència de qualsevol frau a la llei nacional.

El tribunal competent pot demanar la traducció al català dels documents que es presentin a l’efecte d’obtenir el reconeixement i l’execució de resolucions judicials estrangeres en cas que el fet que estiguin redactats en una llengua estrangera li pugui suposar una comprensió insuficient del seu contingut.

El Ministeri Fiscal sempre és part en els processos de reconeixement i execució de resolucions judicials fermes dictades per tribunals estrangers.

El procediment d’exequàtur se substancia d’acord amb les normes sobre el procediment abreujat.

El procediment d’exequàtur s’inicia mitjançant una demanda, a la qual es pot adjuntar també la demanda o la sol·licitud d’execució, malgrat que aquesta execució no es pot iniciar fins que el tribunal hagi homologat la resolució judicial ferma dictada pel tribunal estranger que es pretén executar. Al mateix temps, el demandant pot sol·licitar que s’adoptin mesures cautelars per assegurar l’efectivitat de la tutela judicial que es pretén, cosa que es resol d’acord amb les normes sobre les mesures cautelars que estableix el capítol tercer del títol VI del llibre primer d’aquesta Llei.

A la demanda d’exequàtur el demandant ha d’adjuntar l’original o una còpia autèntica de la resolució judicial ferma dictada pel tribunal estranger, degudament postil·lada o, si no és possible, degudament legalitzada, així com qualsevol altre document acreditatiu de la fermesa i la força executiva de la resolució judicial esmentada a l’estat on s’ha dictat. També pot proposar les proves necessàries per fonamentar la seva demanda i, en concret, pot adjuntar-hi els documents oportuns a aquest efecte.

Dins els cinc dies hàbils següents al dia en què es rep la demanda, el president del Tribunal de Batlles designa mitjançant una providència el tribunal al qual correspon per torn el coneixement del procés.

Un cop admesa la demanda, el tribunal la trasllada al demandat, que és la part que consta com a condemnada o afectada en la part dispositiva de la resolució judicial estrangera, i al Ministeri Fiscal, perquè compareguin en el procés i la contestin en el termini de tretze dies hàbils, tot advertint el demandat que si no compareix en el termini esmentat serà declarat en rebel·lia. El demandat i el Ministeri Fiscal també poden proposar les proves necessàries per fonamentar les seves pretensions.

Un cop finalitzen els tràmits d’al·legacions, el tribunal dicta un aute dins els tretze dies hàbils següents en què admet o no admet les proves proposades, d’acord amb els criteris de legalitat, utilitat, pertinència, necessitat i proporcionalitat establerts en aquesta Llei.

El tribunal assenyala la data en què se celebra el judici oral dins els vint dies hàbils següents al dia en què finalitzen els tràmits d’al·legacions. No obstant això, si el tribunal només ha admès proves documentals el valor probatori de les quals no s’ha impugnat, pot decidir en el mateix aute que no se celebri el judici oral i declarar el procés vist per a sentència.

El tribunal dicta la sentència dins els tretze dies hàbils següents al dia en què finalitza el judici oral o en què dicta l’aute on decideix que no se celebri el judici oral. Contra les sentències dictades en els processos que se substancien pel procediment d’exequàtur es pot interposar un recurs d’apel·lació.

Contacta amb nosaltres

Deixa’ns les teves dades de contacte i et tornarem la trucada.


    En compliment amb la normativa de protecció de dades l’informem que les dades recollides en el present formulari seran tractades per Sicoris Advocats, S.L.amb la finalitat de contestar els dubtes i/o queixes plantejats a través d’aquest i facilitar la informació sol.licitada, aixi com remetre-li informació comercial dels nostres productes, serveis i newsletter per correu electrònic en el cas d’atorgar-nos el seu consentiment. Pot exercir els seus drets davant Sicoris Advocats, S.L. escrivint a info@sicorisadvocats.com. Pot interposar reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades. Per a obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra Política de Privacitat.