Skip to main content

Convenis de parella de fet

Oferim serveis de redacció de convenis de parella de fet (unió estable de parella), segons el tipus de règim econòmic que es vol adoptar, detallant els béns que constitueixen el patrimoni individual i/o conjunt, així com qualsevol altra qüestió rellevant per la parella.Així mateix, realitzem totes les gestions necessàries prop del Registre Civil per tal d’enregistrar la unió estable de parella, proporcionant durant tot el procés el suport i assessorament necessaris.

La legislació de la parella de fet a Andorra es va redactar el 21 de Febrer de 2005 sota el nom de «Llei 4/2005 qualificada de les unions estables de parella» i es va aprovar el 23 de Març de 2005 al BOPA. Després d’això, el 26 de juny del mateix any es va aprovar el Reglament sobre la constatació registral mitjançant decret, també al BOPA.

L’article 2 de la Llei 4/2005 esmentada defineix la unió estable de parella o parella de fet com la unió formada de manera duradora per a dues persones, majors d’edat o menors emancipades; sense vincle de parentiu en línia recta per consanguinitat o adopció i en línia col·lateral per consanguinitat fins al quart grau; que conviuen en parella i que consten inscrites al Registre corresponent.

D’altra banda, l’article 21 de la Llei crea el Registre d’Unions Estables de Parella, a càrrec del registrador civil, per incoar l’expedient previ de declaració de la unió i poder acreditar aquesta unió així com les eventuals extincions. Aquest registre es constitueix com una institució pública adscrita al departament de l’Administració central de la qual depèn el Registre Civil (article 3 del Reglament). També s’estableix que per poder formalitzar la unió en cap dels dos membres pot estar unit per vincle matrimonial o per unió estable de parella a una altra persona.

Per legalitzar-se com a parella de fet al Principat d’Andorra els interessats han de comparèixer a les oficines del Registre Civil i elaborar un expedient previ que ha de ser avaluat i autoritzat per poder-lo registrar. La finalitat és demostrar de manera documental que els sol·licitants són de manera efectiva una unió civil de parella i està format per una sol·licitud, que s’ha de lliurar degudament signada i emplenada, i la resta de la documentació prevista a la Llei.

Documentació necessària per a l’expedient

  • Passaport o DNIen vigor
  • Certificat de residèncialliurat pel Servei d’Immigració en el cas dels residents legals al país, o d’empadronament en cas dels no residents.
  • Conveni privat i protocol·litzatnotarialment atorgat pels membres de la unió estable de parella.
  • Documentació de convivència:

En cas que hi hagi un document públic, (escriptura notarial o inscripció estrangera) aquesta serà suficient per acreditar la convivència prèvia.

En cas de no existir, declaració jurada de dos testimonis conforme tenen constància de la durada, com a mínim d’un any, de la convivència (aquest termini no és exigible quan la parella que conviu té un fill comú, l’existència del que s’acredita mitjançant certificat literal de naixement).

  • Certificat literal de naixement

Si heu nascut a Andorra, ja consta al Registre Civil.

Si heu nascut a l’estranger, l’obtindreu al Registre Civil del lloc on heu nascut.

  • Certificat d´estat civilsent andorrà

Si és solter es fa al mateix Registre Civil mitjançant la compareixença de 2 testimonis documentats.

Si és divorciat a Tribunals andorrans: Verificar que el seu divorci estigui inscrit al Registre Civil d’Andorra.

Si és divorciat en un Tribunal estranger i el matrimoni anterior figura inscrit a Andorra: caldrà sol·licitar l’exequàtur de la sentència de divorci al Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, així com aportar el certificat literal del matrimoni anterior amb la menció marginal del fet de la dissolució.

Si és vidu, ha d’aportar el certificat literal del matrimoni anterior i el certificat de defunció de l’anterior cònjuge.

  • Certificat d´estat civilsent estranger

Els residents ho han de sol·licitar al Consolat. (Espanyols el document Fe de vida i estat).

Els no residents ho poden demanar al seu país d’origen o al Consolat.

Si heu estat casat abans porteu també el certificat literal del Registre Civil on consti el seu matrimoni anterior, amb la menció marginal del fet de la dissolució.

Els vidus també el certificat literal del matrimoni anterior i el certificat de defunció de l’anterior cònjuge.

Contacta amb nosaltres

Deixa’ns les teves dades de contacte i et tornarem la trucada.


    En compliment amb la normativa de protecció de dades l’informem que les dades recollides en el present formulari seran tractades per Sicoris Advocats, S.L.amb la finalitat de contestar els dubtes i/o queixes plantejats a través d’aquest i facilitar la informació sol.licitada, aixi com remetre-li informació comercial dels nostres productes, serveis i newsletter per correu electrònic en el cas d’atorgar-nos el seu consentiment. Pot exercir els seus drets davant Sicoris Advocats, S.L. escrivint a info@sicorisadvocats.com. Pot interposar reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades. Per a obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra Política de Privacitat.