Skip to main content

Sancions disciplinàries

Quina és la potestat disciplinària de l’empresa?

A continuació fem referència als articles de la Llei 31/2018 de relacions laborals

Article 95. Faltes i sancions dels assalariats

 1. La direcció de les empreses pot sancionar els incompliments laborals dels assalariats, d’acord amb la graduació de faltes i sancions que s’estableix en aquesta Llei o en el conveni col·lectiu o la normativa interna que sigui aplicable.
 2. Tota falta comesa per una persona assalariada s’ha de qualificar com a lleu, greu o molt greu, tenint en compte la importància, la transcendència o la intencionalitat, així com les circumstàncies concurrents.
 3. Les sancions imposades són impugnables en via judicial i no poden implicar en cap cas reducció de les vacances o del temps de descans.

Article 97. Faltes lleus

Són faltes lleus:

 1. La descurança o la demora en l’execució de qualsevol feina que no produeixi una pertorbació important en el servei encomanat, cas en què es qualifica com a falta greu.
 2. La descurança en la conservació dels gèneres o els mitjans materials de l’empresa, sempre que no se’n derivin perjudicis per a l’empresa.
 3. Més d’una falta de puntualitat injustificada en la incorporació a la feina, inferior a trenta minuts, durant el període d’un mes, sempre que d’aquests retards no se’n derivin perjudicis greus per al treball o per a les obligacions que l’empresa hagi encomanat a la persona assalariada, cas en què es qualifica com a falta greu.
 4. No comunicar a l’empresa en el termini màxim i improrrogable de 48 hores el fet o el motiu de l’absència a la feina quan sigui per raons d’incapacitat temporal o una altra causa justificada, excepte si es prova la impossibilitat d’haver-ho fet, sense perjudici de presentar en temps oportú els justificants d’aquesta absència.
 5. Abandonar sense causa justificada la feina, encara que sigui per un temps breu, o marxar de la feina abans d’hora, amb una antelació inferior a trenta minuts, sempre que d’aquestes absències no se’n derivin perjudicis greus per al treball, cas en què es qualifica com a falta greu.
 6. No comunicar a l’empresa qualsevol canvi de domicili.
 7. Discutir-se o barallar-se, o provocar discussions o baralles, amb altres assalariats dins de les dependències de l’empresa, sempre que no es faci en presència del públic.
 8. La falta de netedat de l’entorn laboral de la persona assalariada o la falta d’higiene personal a l’inici o durant el servei, sempre que sigui de tal índole que produeixi una queixa justificada dels assalariats o del públic.
 9. Faltar un dia a la feina sense l’autorització pertinent o sense causa que ho justifiqui, sempre que d’aquesta absència no se’n derivin perjudicis greus en la prestació del servei.
 10. No comunicar amb la puntualitat deguda les modificacions de les dades dels familiars a càrrec que puguin afectar l’empresa en relació amb les obligacions legals establertes. La mala fe determina la qualificació com a falta greu.
 11. No complir durant el servei les obligacions establertes per l’empresa sobre indumentària o roba de treball.
 12. No atendre el públic amb la correcció i la diligència degudes, si d’aquesta conducta no se’n deriva un perjudici especial per a l’empresa o els assalariats, cas en el qual es qualifica com a falta greu.
 13. No complir les instruccions de l’empresa en matèria de servei, la manera d’efectuar-lo o, si escau, no fer els informes de treball.
 14. Desenvolupar activitats lúdiques o d’entreteniment que alterin o retardin la tasca laboral, el servei o la manera d’efectuar-lo.
 15. Utilitzar els materials de producció, reproducció, comunicació, informàtics i altres similars de l’empresa per a ús personal, sense l’autorització escrita de l’empresari.
 16. No observar les obligacions derivades de les normes de seguretat i salut en el treball o altres mesures administratives que siguin aplicables a la feina que es realitza i, en particular, totes les mesures de protecció i prevenció de riscos laborals, quan la inobservança pot tenir conseqüències lleus.

Article 98. Faltes greus

1. Són faltes greus:

a)Més de tres faltes injustificades de puntualitat en la incorporació a la feina comeses en el període d’un mes, o bé una sola falta de puntualitat de la qual es derivin perjudicis o trastorns greus per al treball. Es considera perjudici o trastorn greu el retard en el començament d’un servei al públic.

b)Faltar dos dies a la feina durant el període d’un mes sense autorització o causa justificada.

c)Abandonar la feina o marxar abans d’hora sense autorització de l’empresa per un temps superior a trenta minuts, més d’una vegada en un mes.

d)Simular una malaltia o un accident per justificar un retard, l’abandonament o l’absència a la feina. S’inclouen en aquest supòsit el cas en què la persona assalariada en situació d’incapacitat temporal realitza treballs de qualsevol tipus per compte propi o per compte d’altri, i també tota manipulació, engany o conducta personal inconseqüent que comporti una prolongació de la situació de baixa.

e)Incomplir les ordres i les instruccions de l’empresa, o del personal delegat de l’empresa, en l’exercici regular de les seves facultats directives. Si l’incompliment és reiterat, si implica pèrdua evident per al treball o si provoca un perjudici notori per a l’empresa o altres assalariats, pot ser qualificada com a falta molt greu.

f)La descurança en la conservació dels gèneres o dels mitjans materials de l’empresa, si se’n deriven perjudicis per a l’empresa.

g)Simular la presència d’una altra persona assalariada, fitxant o signant en lloc d’una altra persona.

h)Discutir-se o barallar-se, o provocar discussions o baralles, amb altres assalariats en presència del públic o que transcendeixin al públic.

i)Emprar per a ús propi articles, serveis, estris i peces de vestir de l’empresa, o extreure’ls de les seves dependències, excepte si hi ha autorització per fer-ho.

j)No observar les obligacions derivades de les normes de seguretat i salut en el treball o altres mesures administratives que siguin aplicables a la feina que es realitza i, en particular, totes les mesures de protecció i prevenció de riscos laborals quan la inobservança pot tenir conseqüències greus.

k)La imprudència durant el treball que pugui implicar risc d’accident, personal o per a altres assalariats o terceres persones, o risc d’avaria o dany material de les instal·lacions de l’empresa.

l)L’ús de paraules irrespectuoses o injurioses durant el servei.

m)Violar el secret de la correspondència, documents o dades reservades de l’empresa, o revelar-ne el contingut a persones estranyes a l’empresa, si es fa de forma imprudent o negligent.

n)No comunicar a l’empresa en el termini màxim de 48 hores les renovacions eventuals de la baixa mèdica i l’alta mèdica o administrativa emesa per la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

o)No respectar els requisits o les obligacions que la legislació aplicable estableix en matèria de legitimació, aprovació, notificació, comunicació i publicitat de la vaga, sempre que no se’n derivi un perjudici greu per a l’empresa o les empreses concernides, per als assalariats interessats, o per a terceres persones.

2. La reincidència en la comissió d’una falta lleu, encara que sigui de distinta naturalesa, sempre que es cometi dintre d’un període de sis mesos des de la primera i l’autor n’hagi estat sancionat amb una amonestació escrita.

Article 99. Faltes molt greus

1. Són faltes molt greus:

a)Tres o més faltes d’assistència a la feina sense justificar en el període de dos mesos, o més de sis faltes d’assistència en un termini d’un any.

b)Actuar amb frau, deslleialtat o abús de confiança en les gestions encomanades, així com en el tracte amb els altres assalariats o qualsevol altra persona al servei de l’empresa en relació de treball amb aquesta, o fer en les instal·lacions de l’empresa negociacions de comerç o indústria per compte propi o d’una altra persona sense l’autorització expressa de l’empresa.

c)Fer desaparèixer, inutilitzar o causar desperfectes en materials, eines, aparells, instal·lacions, edificis, estris i documents de l’empresa.

d)El robatori, el furt o la malversació comesos en l’àmbit de l’empresa.

e)Violar el secret de la correspondència, documents o dades reservades de l’empresa, o revelarne el contingut a persones estranyes a l’empresa, si es fa de forma malintencionada.

f)Els maltractaments de paraula o d’obra, l’abús d’autoritat o una falta greu de respecte i consideració a l’empresari, a les persones delegades per l’empresa, i també als altres assalariats i al públic en general.

g)La disminució voluntària i contínua demostrable i mesurable amb les eines objectives existents del rendiment de treball normal o pactat, o l’incompliment de l’acord signat de treball en exclusiva per a l’empresa.

h)Al·legar una malaltia o un accident simulats per no assistir a la feina. S’inclouen en aquest supòsit el cas en què la persona assalariada en situació d’incapacitat temporal realitza treballs de qualsevol tipus per compte propi o per compte d’altri, i també tota manipulació, engany o conducta personal inconseqüent que comporti una prolongació de la situació de baixa.

i)Els danys o perjudicis causats a les persones, inclosa la mateixa persona assalariada, a l’empresa o a les seves instal·lacions, o a altres persones, per la inobservança greu, o lleu però reiterada, de les mesures sobre prevenció i protecció de la seguretat i la salut en el treball facilitades per l’empresa.

j)Incomplir el deure de confidencialitat o l’obligació d’actuar de manera diligent per garantir el secret professional pel que fa a les dades i les informacions de les quals tenen coneixement en l’exercici de les seves funcions, els membres del comitè d’empresa, els delegats dels assalariats o els assalariats amb mandat.

k)Tot comportament o conducta que atempti contra el respecte a la intimitat i la dignitat de les persones mitjançant l’ofensa, física o verbal, de caràcter sexual. Si aquesta conducta o aquest comportament es porten a terme prevalent-se d’una posició jeràrquica, aquest fet constitueix una circumstància agreujant.

l)No reincorporar-se a l’empresa al cap de tres dies laborables de la finalització del període de suspensió del contracte de treball, sigui per baixa mèdica, sigui per excedència o per permisos i, en general, per les causes establertes al capítol cinquè del títol II.

m)No observar les obligacions derivades de les normes de seguretat i salut en el treball o altres mesures administratives que siguin aplicables a la feina que es realitza i, en particular, totes les mesures de protecció i prevenció de riscos laborals, quan la inobservança pot tenir repercussions molt greus.

n)Promoure o participar en una vaga que d’acord amb la legislació aplicable tingui la consideració de prohibida o abusiva.

o)Ocupar el centre de treball o qualsevol de les seves dependències durant una vaga, o dificultar o impedir l’accés al lloc de treball o el desenvolupament normal de les activitats dels assalariats que hagin decidit no participar-hi.

p)Realitzar actes que atemptin contra la seguretat o la integritat de les persones o dels béns durant una vaga, o contra els locals, la maquinària, les instal·lacions o les mercaderies de l’empresa o les empreses concernides per una vaga.

q)Realitzar actes intimidatoris o violents de qualsevol naturalesa adreçats contra els assalariats que optin lliurement per exercir el dret de treballar durant una vaga.

r)Incomplir els laudes de compliment obligatori o els acords executius del Govern adoptats per resoldre el conflicte que ha provocat una vaga o per garantir el funcionament dels serveis essencials, o l’acord de les parts en conflicte per posar-hi fi i que hagi guanyat la mateixa eficàcia que un conveni col·lectiu.

s)No respectar els serveis o els treballs de manteniment convinguts, establerts per l’empresari en cas que no hagin estat impugnats, o establerts de forma executiva pel ministeri competent en matèria de treball en cas contrari, en una situació de vaga.

t)Qualsevol acció o omissió adreçada a impedir o dificultar que s’insti un conflicte col·lectiu.

u)No respectar els requisits o les obligacions que la legislació aplicable estableix en matèria de legitimació, aprovació, notificació, comunicació i publicitat de la vaga, si se’n deriva un perjudici greu per a l’empresa o les empreses concernides, per als assalariats interessats, o per a terceres persones.

v)Discutir-se, barallar-se o provocar discussions o baralles, amb altres assalariats en presència del públic o que transcendeixin al públic, de manera reiterada o amb violència.

w)Embriagar-se o consumir drogues tòxiques durant l’horari de treball, o incorporar-se a la feina sota l’efecte de l’alcohol o de drogues tòxiques.

2. La comissió de tres faltes greus, encara que siguin de distinta naturalesa, sempre que es cometin dintre d’un període de sis mesos des de la primera i l’autor n’hagi estat sancionat amb una amonestació escrita o la suspensió de salari i ocupació.

Article 100. Sancions disciplinàries

Les sancions que es poden imposar en cada cas, en funció de la graduació de la falta comesa, són les següents:

 1. Per faltes lleus: amonestació escrita.
 2. Per faltes greus: suspensió de salari i ocupació d’una durada màxima de 10 dies.
 3. Per faltes molt greus:

a)Suspensió de salari i ocupació d’11 dies a 1 mes.

b)Acomiadament disciplinari.

Article 101. Formalitats

 1. La notificació de les faltes requereix una comunicació escrita a la persona assalariada en la qual s’ha de fer constar la data i cal exposar els fets que la motiven, mitjançant una carta certificada amb avís de recepció o mitjançant l’entrega directa a la persona assalariada, que n’ha de signar la recepció amb la menció de la data i, si aquesta persona es nega a signar, en presència de dos testimonis. Si la persona assalariada és un menor d’edat no emancipat o un major d’edat incapacitat, les faltes també s’han de notificar al seu representant legal.
 1. Les sancions imposades en l’àmbit laboral s’entenen sempre sense perjudici de les possibles actuacions en altres àmbits o instàncies.
 2. La representació dels assalariats, si n’hi ha, ha de ser informada per escrit per la direcció de l’empresa de les sancions imposades per faltes greus i molt greus.
 3. Les sancions a un representant dels assalariats requereix el respecte de les garanties previstes a l’article 111.

Article 102. Prescripció

 1. Les faltes lleus prescriuen al cap de vint dies naturals; les faltes greus, al cap de trenta dies naturals, i les faltes molt greus, al cap de seixanta dies naturals, a partir de la data en què l’empresa ha tingut coneixement que s’han comès, i en tot cas al cap de dotze mesos d’haverse comès.
 2. Els terminis durant els quals el contracte de treball es troba suspès per qualsevol de les causes establertes en aquesta Llei no es computen a efectes de prescripció.

Contacta amb nosaltres

Deixa’ns les teves dades de contacte i et tornarem la trucada.


  En compliment amb la normativa de protecció de dades l’informem que les dades recollides en el present formulari seran tractades per Sicoris Advocats, S.L.amb la finalitat de contestar els dubtes i/o queixes plantejats a través d’aquest i facilitar la informació sol.licitada, aixi com remetre-li informació comercial dels nostres productes, serveis i newsletter per correu electrònic en el cas d’atorgar-nos el seu consentiment. Pot exercir els seus drets davant Sicoris Advocats, S.L. escrivint a info@sicorisadvocats.com. Pot interposar reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades. Per a obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra Política de Privacitat.