Skip to main content

Expedients sancionadors i Assistència davant inspeccions del departament de Treball

Si has estat convocat per l’Àrea d’Inspecció de Treball SICORIS ADVOCATS t’acompanya en tot moment: assistint a l’acta, revisant l’expedient, presentació d’al·legacions i recursos corresponents.

Correspon a l’Àrea d’Inspecció de Treball el control del compliment de la normativa laboral vigent, de conformitat amb el que preveu la Llei de creació del servei del 24 de juliol de 1984, i la normativa concordant, que s’agrupen en el desenvolupament de les funcions següents:

a) Efectuar inspeccions, d’ofici o a instància de part, als llocs de treball; examinar la documentació laboral i aixecar acta de la visita efectuada.

b) Proposar i instruir els expedients sancionadors que s’incoïn per infracció de la normativa laboral.

c) Difondre la normativa laboral vigent, mitjançant l’organització de l’atenció diària de les consultes efectuades al Servei.

d) Vetllar pel compliment de la normativa de treball dels menors i del contracte d’aprenentatge; facilitar els models oficials de contractes de menors, d’aprenentatge, en condicions especials i de pràctiques formatives, i autoritzar o denegar la procedència dels contractes que es formalitzin.

e) Elaborar informes tècnics per al Departament o per al ministeri sobre problemàtica laboral, projectes i altres matèries de la seva competència.

f) Fer les guàrdies localitzables per actuar immediatament quan es produeixi un accident laboral fora dels horaris laborals, en virtut del protocol amb el Servei de Policia i amb la finalitat d’elaborar-ne l’informe corresponent.

g) Col·laborar amb altres organismes públics, amb finalitats vinculades amb la missió de control i fiscalització del compliment de la normativa laboral i, en especial, amb el Departament d’Immigració i la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

h) Col·laborar amb el Departament en el desenvolupament d’accions d’estudi i avaluació de nous projectes i programes, en l’assoliment d’objectius i en la difusió de la normativa.

Contacta amb nosaltres

Deixa’ns les teves dades de contacte i et tornarem la trucada.


    En compliment amb la normativa de protecció de dades l’informem que les dades recollides en el present formulari seran tractades per Sicoris Advocats, S.L.amb la finalitat de contestar els dubtes i/o queixes plantejats a través d’aquest i facilitar la informació sol.licitada, aixi com remetre-li informació comercial dels nostres productes, serveis i newsletter per correu electrònic en el cas d’atorgar-nos el seu consentiment. Pot exercir els seus drets davant Sicoris Advocats, S.L. escrivint a info@sicorisadvocats.com. Pot interposar reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades. Per a obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra Política de Privacitat.