Skip to main content

Contractes de treball

Vols redactat un contracte de treball i no saps com fer-ho? SICORIS ADVOCATS et diu com.

Quins són els tipus de contracte de treball que preveu la Llei?

A continuació fem referència als articles de la Llei 31/2018 de relacions laborals

Article 5. Definició i forma del contracte

 1. Es considera contracte de treball aquell pel qual una persona es compromet lliurement a prestar personalment un treball per compte d’una altra persona, física o jurídica, dins el seu àmbit d’organització i direcció, mitjançant una remuneració de qualsevol naturalesa, anomenada salari.
 2. El contracte de treball, sigui quina sigui la seva durada o modalitat, s’ha de formalitzar obligatòriament per escrit i amb cada un dels assalariats. El treball especialment encomanat per l’empresari a una colla o un grup d’assalariats comporta una relació laboral bilateral i individual amb cada un d’ells.
 3. La normativa continguda en reglaments interns de l’empresa només pot ser al·legada en perjudici de la persona assalariada si al contracte de treball s’especifica que, prèviament, se li ha lliurat un exemplar de la normativa esmentada. La signatura del contracte de treball per part de la persona assalariada acredita aquest lliurament.

Qualsevol modificació dels reglaments interns de l’empresa ha de ser comunicada de forma fefaent, bé mitjançant els representants legals dels assalariats, si n’hi ha, bé directament als assalariats.

Article 6. Període de prova

 1. En cas que es pacti un període de prova, s’ha de fer constar al contracte, sigui quina sigui la durada o la modalitat, i no pot ser superior a dos mesos, excepte en els casos establerts en aquest article o en el conveni col·lectiu aplicable.
 2. Si el salari pactat és igual o superior a tres vegades el salari mínim vigent, el període de prova es pot fixar per un termini màxim de tres mesos, i si el salari pactat és igual o superior a cinc vegades el salari mínim vigent, el període de prova es pot fixar per un termini màxim de sis mesos.
 3. No és possible pactar un període de prova si la persona assalariada ja ha estat contractada anteriorment per l’empresa en un lloc de treball de les mateixes característiques, en els tres anys anteriors, independentment de la durada de la relació laboral anterior.El temps treballat durant el període de prova computa, a tots els efectes, en l’antiguitat de la persona assalariada a l’empresa, sempre que la persona assalariada superi el període de prova.
 1. Durant el període de prova tant la persona assalariada com l’empresari poden resoldre lliurement i en qualsevol moment el contracte establert, sempre que es faci per escrit i de manera fefaent.

Article 7. Classes i característiques dels contractes

1. Els contractes de treball poden ser, per raó de la durada:

a)Per temps indefinit.

b)Per durada determinada o per a una obra concreta o un servei concret, amb data certa o incerta d’acabament.

c)Per temporada.

d)Fixos de caràcter discontinu.

e)D’interinitat o substitució temporal.

f)Per a treballs de curta durada.

g)Per sessions.

2. Els contractes de treball també poden ser, per raó de la modalitat específica de contractació:

a)De menors.

b)D’aprenentatge o formació.

c)D’inclusió sociolaboral.

d)D’inclusió sociolaboral de treballadors amb discapacitat.

e)De pràctiques formatives remunerades.

f)De relleu o successió.

g)De continuïtat de la vida laboral de la persona assalariada.

h)De treball a distància o de teletreball.

3. Els contractes de treball també poden ser, per raó de la jornada de treball:

a)Ordinaris de 40 hores setmanals.

b)A temps parcial.

Article 13. Contracte per temps indefinit

 1. El contracte per temps indefinit és el que es pacta sense establir un límit de temps en la prestació dels serveis en relació amb la durada del contracte.
 2. El Govern ha d’adoptar les mesures necessàries en cada moment per fomentar la contractació indefinida.

Article 14. Contracte per durada determinada o per a obra concreta o servei concret, amb data certa o incerta d’acabament

 1. El contracte per durada determinada o per a una obra o servei concret és el que permet portar a terme una obra o prestar un servei determinat, amb autonomia i substantivitat pròpia dins l’activitat de l’empresa.
 2. El contracte ha d’indicar l’objecte, la data precisa o el moment, i la situació concreta que determinen l’acabament de la relació laboral.
 3. Si en el contracte no es fixa una data certa per a l’acabament de la relació laboral, s’ha de notificar per escrit a la persona assalariada la fi de la relació amb una antelació mínima de quinze dies naturals, exposant la causa o situació concreta per la qual finalitza. La manca d’aquesta comunicació equival a un acomiadament injustificat.
 4. El contracte per durada determinada pot tenir una durada màxima de dos anys. Es prohibeix l’establiment de contractes successius per durada determinada que ultrapassin un període de dos anys.

Si s’ultrapassa el període de dos anys, s’entén formalitzat el contracte per temps indefinit i es considera, amb caràcter general, que la data d’inici de la relació laboral és la de l’inici del primer contracte i es computen l’antiguitat, el dret a vacances i tots els altres avantatges que corresponguin a la persona assalariada des del primer contracte.

S’entén que hi ha successió de contractes quan entre un contracte i l’altre no ha transcorregut un termini de seixanta dies naturals.

Les disposicions contingudes en aquest apartat no són aplicables a les empreses de treball temporal, ni als contractes per temporada, ni als contractes atorgats amb el personal sanitari o sociosanitari que tinguin per objecte cobrir les guàrdies en els serveis públics, sempre que aquest personal exerceixi la seva activitat professional de forma principal fora del Principat d’Andorra.

Article 15. Contracte per temporada

 1. El contracte per temporada és el que es formalitza dins el període de l’any en què una empresa té o preveu un augment de la seva activitat, i que no té la consideració de contracte fix de caràcter discontinu, ja que el lloc de treball no és de caràcter permanent.
 2. El contracte per temporada s’assimila al contracte per durada determinada o per obra o servei concret, però no li són aplicables les disposicions de l’article 14.4.

Article 16. Contracte a temps parcial

 1. El contracte a temps parcial és el que es pacta la prestació de serveis durant un nombre d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any, inferior a la jornada de treball d’una persona assalariada a temps complet comparable.
 2. Al contracte de treball a temps parcial s’hi han de fixar els dies naturals i les hores en què la persona assalariada ha de prestar els seus serveis. Es considera nul tot pacte pel qual la persona assalariada accepti, en el moment de la formalització del contracte, qualsevol canvi unilateral futur d’horari per part de l’empresa.

Article 17. Contracte fix de caràcter discontinu

 1. El contracte fix de caràcter discontinu és un contracte per temps indefinit, en el que es contracta a la persona assalariada amb caràcter fix per prestar els serveis de forma intermitent o cíclica dins del que es considera una activitat normal de l’empresa sense que aquests serveis es repeteixin en dates certes.
 2. Al contracte fix de caràcter discontinu s’hi ha de fer constar la durada estimada de l’activitat i la forma i l’ordre de la convocatòria, i també la jornada de treball estimada i la seva distribució horària.
 3. Els assalariats han de ser convocats quinze dies naturals abans d’iniciar la tasca contractada i per ordre de més a menys antiguitat. S’entén per convocatòria la comunicació dirigida a la persona assalariada per començar l’activitat cíclica de la prestació del servei. La manca de convocatòria s’equipara a un acomiadament injustificat, improcedent o fet en forma indeguda als efectes de la indemnització prevista a l’article 92.1. La persona assalariada convocada ha de contestar dins el termini de cinc dies naturals; altrament, s’entén que desisteix del contracte.

Article 18. Contracte d’interinitat o substitució temporal

1. El contracte d’interinitat o substitució temporal és el que es pacta per atendre supòsits com els següents:

a)La substitució d’una persona assalariada amb dret a reserva del lloc de treball per descans per maternitat, paternitat o per a la parella que hagi reconegut legalment l’infant, adopció o acolliment familiar, risc durant l’embaràs, incapacitat temporal, víctima de violència de gènere, privació de llibertat o excedència.

b)L’ocupació d’un lloc de treball pendent de cobertura definitiva per un procés determinat de selecció.

2. Al contracte d’interinitat o substitució temporal s’hi ha d’indicar les dades de la persona assalariada substituïda, la causa de la substitució i el lloc de treball on s’adscriu.

3. El contracte d’interinitat o substitució temporal finalitza en el moment en què s’incorpora a la feina la persona assalariada substituïda o la persona seleccionada mitjançant el procés de selecció oportú.

4. A aquest article no li són aplicables les disposicions de l’article 14.4.

Article 19. Contracte per a treballs de curta durada

 1. El contracte per a treballs de curta durada és el que es pacta per contractar assalariats per a activitats de curta durada, que en cap cas no pot excedir trenta dies naturals consecutius dins el període d’un any. Aquest contracte s’ha de notificar a la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
  En cas de contractar assalariats que no tenen una autorització d’immigració de treball vigent, cal comunicar-ho al Servei d’Immigració abans que comenci la relació laboral.
 2. Els assalariats contractats per a activitats de curta durada tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions que la resta d’assalariats.

Article 20. Contracte per sessions

 1. El contracte per sessions és el que s’estableix per a les relacions laborals característiques dels sectors que per la seva pròpia activitat utilitzen la prestació de serveis dels assalariats de forma esporàdica o més o menys regular, per a esdeveniments puntuals o per a una o diverses jornades amb periodicitat setmanal, mensual o anyal, i en què el salari es pacta per cada jornada de treball o sessió.
 2. La successió de contractes per sessions en cap cas comporta la contractació de la persona assalariada per temps indefinit.

Article 28. Contracte de relleu o successió

 1. El contracte de relleu o successió és el contracte mitjançant el qual l’empresa contracta una persona assalariada a temps parcial que s’incorpora per primera vegada al mercat de treball o es troba inscrit al Servei d’ocupació, amb vista a rellevar o succeir una persona assalariada de la mateixa empresa que ha assolit l’edat que li permet percebre la pensió de jubilació, per a que la persona contractada adquireixi els coneixements tècnics necessaris per rellevar o succeir la persona que ha assolit l’edat que li permet percebre la pensió de jubilació.
 2. La persona assalariada que ha de ser rellevada o succeïda pot ser contractada novament amb una retribució i una jornada de treball proporcionalment reduïdes, pel mateix nombre d’hores pel qual hagi estat contractada la persona que l’ha de succeir. Aquesta reducció pot ser progressiva de forma inversament proporcional a la jornada de la nova persona contractada.
 3. L’objectiu d’aquest contracte és que, al final del període pactat per al relleu o la successió, que no pot ser superior a sis mesos, el contracte es converteixi en indefinit i a jornada completa.
 4. És necessari el consentiment de la persona assalariada que ha de ser rellevada o succeïda per poder aplicar la reducció de jornada i de retribució.

Article 29. Contracte de continuïtat de la vida laboral de la persona assalariada

 1. Un cop s’ha extingit el contracte de treball d’acord amb l’article 83.1.i), perquè la persona assalariada ha assolit l’edat que li permet percebre la pensió de jubilació, la persona assalariada i l’empresari poden pactar una nova relació laboral, que en cap cas suposa la continuïtat del contracte de treball anterior. El contracte establert en aquest article també es pot atorgar amb una empresa diferent a la qual pertanyia la persona assalariada.
 2. La durada d’aquest nou contracte de treball ha de ser d’un any com a mínim prorrogable de mutu acord per les parts.
 3. La resolució del nou contracte de treball abans de la finalització de la durada pactada s’ha de realitzar d’acord amb el que disposa a l’article 84.1.
 4. El nou contracte de treball es pot pactar en qualsevol de les modalitats regulades en aquesta Llei i amb una jornada legal ordinària o reduïda.
 5. Si la persona percep la pensió de jubilació en el nou contracte de continuïtat de la vida laboral, la cotització a càrrec de l’empresa i de la persona assalariada es continua fent per malaltia, en funció de l’import del salari pactat.

Article 30. Contracte de treball a distància o teletreball

1. El treball a distància o teletreball es refereix a la forma d’organització d’una activitat laboral en la qual un treball que es pot realitzar dins els locals de l’empresa, s’efectua per la persona assalariada fora d’aquests locals de manera voluntària i utilitzant les tecnologies de la informació i de la comunicació.

2. Qualsevol persona assalariada pot ser contractada a través de qualsevol tipologia de contracte mitjançant la modalitat del treball a distància o teletreball. La persona assalariada té el dret a percebre la retribució total establerta d’acord amb el seu grup professional i té els mateixos drets i deures que les persones assalariades que presten els seus serveis dins els locals de l’empresa, excepte els que siguin inherents a la realització del treball de manera presencial.

3. El contracte de treball a distància o teletreball s’estableix en el marc d’un conveni col·lectiu o mitjançant un reglament intern de l’empresa. A manca de conveni col·lectiu o reglament intern, es pot establir mitjançant un acord entre la persona assalariada i l’empresari.

4. El treball a distància o teletreball es pot constituir en el moment inicial de la contractació o posteriorment i, en tot cas, caldrà que l’empresari informi d’aquest canvi de modalitat contractual a la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

5. Per poder establir el treball a distància o teletreball, la persona assalariada i l’empresari han de convenir com a mínim i per escrit:

a)Les modalitats d’execució de l’organització del treball a distància o teletreball per part de la persona assalariada.

b)Les modalitats de control del temps de treball o de regulació de la càrrega de treball.

c)La determinació de les franges horàries en què l’empresari pot contactar amb la persona assalariada.

d)Les condicions de reversibilitat del treball a distància o teletreball en el treball dins els locals de l’empresa.

6. El refús per part de la persona assalariada d’acceptar la modalitat de treball a distància o teletreball no és motiu d’extinció, suspensió o modificació del contracte de treball inicial.

7. L’accident esdevingut en el lloc on la persona assalariada executa el treball a distància o teletreball durant l’exercici de la seva activitat professional es presumeix un accident de treball, d’acord amb el que estableix la Llei de la Seguretat Social.

Contacta amb nosaltres

Deixa’ns les teves dades de contacte i et tornarem la trucada.


  En compliment amb la normativa de protecció de dades l’informem que les dades recollides en el present formulari seran tractades per Sicoris Advocats, S.L.amb la finalitat de contestar els dubtes i/o queixes plantejats a través d’aquest i facilitar la informació sol.licitada, aixi com remetre-li informació comercial dels nostres productes, serveis i newsletter per correu electrònic en el cas d’atorgar-nos el seu consentiment. Pot exercir els seus drets davant Sicoris Advocats, S.L. escrivint a info@sicorisadvocats.com. Pot interposar reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades. Per a obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra Política de Privacitat.