Skip to main content

Inversió estrangera

què es considera inversió estrangera?

Les adquisicions, per qualsevol títol, de béns situats al Principat per part de:

a)persones físiques no residents a Andorra, sempre que no disposin de la nacionalitat andorrana.

b)persones jurídiques de nacionalitat estrangera.

c)societats andorranes amb participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot, directa o indirecta, en un percentatge igual o superior al 50 per cent. També són inversions estrangeres les destinades a sucursals o altres tipus d’establiments permanents a Andorra de no-residents; i les efectuades per altres persones jurídiques andorranes quan almenys el 50% dels drets de vot del seu òrgan de decisió pertanyi, directament o indirectament, a persones físiques no residents o a persones jurídiques estrangeres.

autorització de la inversió estrangera

 • El ministeri competent en matèria d’inversió estrangera ha de verificar, entre altres elements, que la inversió no pugui produir un efecte desfavorable sobre la lliure competència, el mercat de treball i l’equilibri dels recursos públics, i ha de resoldre motivadament la sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera en el termini màxim d’un mes.
 • El ministeri competent en matèria d’inversió estrangera únicament pot denegar l’autorització d’inversió estrangera, sempre de forma motivada, quan la inversió pugui perjudicar, encara que sigui ocasionalment, l’exercici del poder públic, la sobirania i la seguretat nacional, l’ordre públic i econòmic, el medi ambient, la salut pública o l’interès general del Principat i qualsevol inversió estrangera directa relacionada amb mercaderies sensibles.

formes d’inversió estrangera

 • El ministeri competent en matèria d’inversió estrangera ha de verificar, entre altres elements, que la inversió no pugui produir un efecte desfavorable sobre la lliure competència, el mercat de treball i l’equilibri dels recursos públics, i ha de resoldre motivadament la sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera en el termini màxim d’un mes.
 • El ministeri competent en matèria d’inversió estrangera únicament pot denegar l’autorització d’inversió estrangera, sempre de forma motivada, quan la inversió pugui perjudicar, encara que sigui ocasionalment, l’exercici del poder públic, la sobirania i la seguretat nacional, l’ordre públic i econòmic, el medi ambient, la salut pública o l’interès general del Principat i qualsevol inversió estrangera directa relacionada amb mercaderies sensibles.

Inversions directes

 • Són inversions directes les inversions que es vulguin efectuar mitjançant la participació en societats andorranes o mitjançant la constitució o l’ampliació de sucursals o altres tipus d’establiments permanents.

És necessària l’autorització prèvia per efectuar inversions directes consistents en adquirir participacions o drets d’una societat andorrana quan com a resultat de l’adquisició, l’adquirent tingui directament o indirectament una participació superior al 10% del capital social o dels drets de vot. Les participacions iguals o inferiors al 10% estan subjectes a una declaració posterior al Registre d’Inversions Estrangeres.

Inversions en cartera

 • Són inversions en cartera les inversions que es vulguin efectuar mitjançant la subscripció de valors representatius d’emprèstits, excepte els que es consideren inversions directes, emesos per persones físiques residents o persones jurídiques, privades o públiques andorranes, d’accions o participacions preferents que no incloguin el dret de vot i de participacions o accions en organismes d’inversió regulats en la normativa del sistema financer.
 • Les inversions en cartera són lliures i no estan subjectes al deure de sol·licitud d’autorització prèvia, ni al deure de declaració posterior, a excepció que es tracti de la subscripció de participacions en un organisme d’inversió col·lectiva de dret andorrà en els termes que estableix La Llei 10/2012.

Inversions en immobles

 • Són inversions en immobles les inversions que es vulguin efectuar mitjançant l’adquisició de la propietat i altres drets reals sobre immobles, i de les concessions administratives que suposin un ús privatiu de béns immobles, situats al territori del Principat d’Andorra.
 • Estan subjectes a l’autorització prèvia les inversions en immobles que vulguin efectuar les persones físiques no residents a Andorra, sempre que no disposin de la nacionalitat andorrana; les societats andorranes quan la participació estrangera en el capital social o en els drets de vot sigui igual o superior al 50 per cent, i les sucursals o altres tipus d’establiments permanents a Andorra de no-residents.
 • També estan subjectes a l’autorització prèvia les inversions en immobles que vulguin efectuar les persones jurídiques de nacionalitat estrangera, incloses les entitats públiques de sobirania estrangera. Aquestes inversions en immobles han d’estar necessàriament vinculades al desplegament de l’activitat de la persona jurídica.
 • No es poden autoritzar inversions en immobles que vulguin efectuar persones jurídiques estrangeres que es dediquin a l’adquisició o a la construcció d’immobles amb la finalitat de comercialitzar-los, inclòs l’arrendament.

Altres formes d’inversió

 • Són altres formes d’inversió les que es vulguin efectuar utilitzant qualsevol altra forma no prevista en els apartats anteriors com ara mitjançant la participació en contractes de comptes en participació, fundacions, cooperatives o comunitats de béns.
 • Per fer inversions qualificables com altres formes d’inversió és necessària l’autorització prèvia.

Contacta amb nosaltres

Deixa’ns les teves dades de contacte i et tornarem la trucada.


  En compliment amb la normativa de protecció de dades l’informem que les dades recollides en el present formulari seran tractades per Sicoris Advocats, S.L.amb la finalitat de contestar els dubtes i/o queixes plantejats a través d’aquest i facilitar la informació sol.licitada, aixi com remetre-li informació comercial dels nostres productes, serveis i newsletter per correu electrònic en el cas d’atorgar-nos el seu consentiment. Pot exercir els seus drets davant Sicoris Advocats, S.L. escrivint a info@sicorisadvocats.com. Pot interposar reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades. Per a obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra Política de Privacitat.