Skip to main content

Tributs

Sabies que en alguns casos pot demanar exempcions dels impostos corresponents a l’IPT i les Plus vàlues? SICORIS ADVOCATS t’ajuda.

A) L’ITP

La Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries del 29 de desembre del 2000 crea l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, que es modifica el juny de 2006 per la Llei 7/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries (BOPA 56/2006).

Aquest impost grava les transmissions oneroses de béns immobles entre vius (compravenda, cessió, etc.), així com la constitució de drets reals sobre els mateixos béns (llevat dels drets reals de garantia, com per exemple la hipoteca). Quan els referits actes es realitzin mitjançant escriptura pública la base de tributació de l’impost coincideix amb el valor declarat a l’escriptura notarial, si bé sempre és susceptible de comprovació per part de l’Administració.

En tractar-se d’un impost compartit entre l’Administració general i l’Administració comunal, el tipus de gravamen final depèn del tipus de gravamen estatal, que actualment és del 1%, i del tipus de gravamen que cada comú estableix en les seves ordinacions, que actualment és del 3% en totes les parròquies. Així doncs, el tipus de gravamen aplicable és del 4%.

L’exempció de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries s’introdueix amb la Llei 7/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries i queda regulada en el Reglament del 26 de juliol del 2006 de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries (BOPA 61/2006).

Consisteix en el fet que les persones físiques que compleixin els requisits legalment establerts no hauran de liquidar l’impost, sempre que, prèviament a l’atorgament de l’escriptura notarial, hagin obtingut de l’Administració la resolució favorable a la sol·licitud d’exempció de l’ITP.

Requisits per sol·licitar l'exempció

 • Que els adquirents siguin persones físiques
 • Que l’ adquirent tingui la nacionalitat andorrana amb residència efectiva al Principat o bé, si és estranger que acrediti un període mínim de residència legal, permanent i continuada al Principat d’Andorra de 5 anys.
 • Que l’adquirent tingui uns ingressos durant els 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud que no superin de 3 vegades el salari mínim mensual anualitzat o, en cas de ser més d’un adquirent, que els ingressos no superin de 4,5 vegades el salari mínim. Atès que el salari mínim per a l’any 2022 és de 1.157,87 euros, els ingressos anyals màxims seran, en el cas d’un adquirent, de 41.683,32 euros i, en el cas de més d’un adquirent, de 62.524,98 euros. Aquests imports s’incrementen un 20% sempre que l’adquirent o qualsevol familiar o persona a càrrec tingui alguna discapacitat.
 • Que el valor de l’habitatge, que comprèn els aparcaments, trasters i altres annexos que s’adquireixin conjuntament amb l’habitatge, no superi els 360.000 euros. Aquest import també s’incrementa un 20% en cas que l’adquirent o qualsevol familiar o persona a càrrec tingui alguna discapacitat.
 • Que cap dels adquirents no tingui deutes pendents de pagament amb l’Administració general.

Com es fa?

Amb anterioritat a la formalització de la transmissió, la persona sol·licitant ha de presentar al Servei de Tràmits del Govern la Sol·licitud d’exempció de l’ITP d’acord amb l’article 4.11 (H2T002) (170 Kb.) en el format oficial, signada per tots els adquirents, i acompanyada de la documentació següent:

 • Fotocòpia del passaport o del document nacional d’identitat dels adquirents.
 • Certificat de residència expedit pel Comú.
 • Declaració jurada on els adquirents manifestin que l’immoble per a l’adquisició del qual sol·liciten l’exempció serà el primer habitatge que hagin adquirit, que constituirà el seu habitatge habitual i permanent i que no reben altres ingressos que els declarats en el document de sol·licitud.
 • Una taxació pericial de les unitats immobiliàries per a l’adquisició de les quals se sol·licita l’exempció.
 • L’extracte de punts de vellesa emès per la Caixa Andorrana de Seguretat Social dels 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud en el cas dels adquirents assalariats, i els justificants d’ingressos per als no assalariats també dels 12 mesos anteriors. Aquests justificants consistiran en un extracte de tots els comptes bancaris per al període de referència, així com certificacions de tots els bancs del Principat que acreditin quins comptes es tenen en cada entitat o si no es té cap compte obert en les entitats bancàries.
 • Per a les persones amb discapacitat, certificació expedida pel ministeri competent (CONAVA).

B) Les plusvàlues

La Llei de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries del 14 de desembre del 2006 crea l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

Aquest impost grava l’increment del valor dels béns immobles que es posi de manifest en les transmissions oneroses o lucratives intervivos de béns immobles, així com en la constitució de drets reals sobre els mateixos béns.

El tipus de gravamen es determina en funció dels anys en què el bé immoble hagi estat en propietat de l’obligat tributari d’acord amb el quadre següent establert a la Llei 19/2008, del 3 d’octubre, de modificació de la llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries:

a) Un tipus del 15% fins a un any.

b) Un tipus del 14% entre un any i un dia i fins a 2 anys.

c) Un tipus del 13% entre 2 anys i un dia i fins a 3 anys.

d) Un tipus del 12% entre 3 anys i un dia i fins a 4 anys.

e) Un tipus del 10% entre 4 anys i un dia i fins a 5 anys.

f) Un tipus del 8% entre 5 anys i un dia i fins a 6 anys.

g) Un tipus del 6% entre 6 anys i un dia i fins a 7 anys.

h) Un tipus del 4% entre 7 anys i un dia i fins a 8 anys.

i) Un tipus del 2% entre 8 anys i un dia i fins a 9 anys.

j) Un tipus de l’1% entre 9 anys i 1 dia i fins a 10 anys.

La Llei 22/2011, de 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012, modifica els coeficients d’actualització continguts en la disposició addicional primera de la Llei de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials mobiliàries, posteriorment modificats per l’esmentada Llei 19/2008, del 3 d’octubre. Per tant, el valor d’adquisició s’ha d’actualitzar multiplicant-lo pels coeficients d’actualització següents:

a) 1,00 per a l’any 2011

b) 1,02 per a l’any 2010

c) 1,02 per a l’any 2009

d) 1,04 per a l’any 2008

e) 1,07 per a l’any 2007

f) 1,11 per a l’any 2006

g) 1,14 per a l’any 2005

h) 1,17 per a l’any 2004

i) 1,20 per a l’any 2003

j) 1,23 per a l’any 2002

Requisits per sol·licitar l'exempció

L’exempció de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries s’estableix en l’apartat 10 de l’article 4 de la Llei de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, i el seu procediment de sol·licitud queda regulat en el Reglament del 17 de gener del 2007 de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

Consisteix en què les persones físiques que compleixin els requisits legalment establerts no hauran de liquidar l’impost, sempre que, prèviament a l’atorgament de l’escriptura notarial, hagin obtingut de l’Administració la resolució favorable a la sol·licitud d’exempció.

Com es fa?

Amb anterioritat a la formalització de la transmissió, la persona sol·licitant ha de presentar al Servei de Tràmits del Govern la Sol·licitud d’exempció de l’impost sobre les plusvàlues d’acord amb l’article 4.10 (H2T003) (127 Kb.) en el format oficial, signada per tots els transmissors, i acompanyada de la documentació següent:

 • Fotocòpia del passaport o del document nacional d’identitat de la persona o persones que transmeten i sol·liciten l’exempció.
 • Certificat de residència expedit pel Comú que acrediti el temps de residència en l’habitatge objecte de la transmissió.
 • Document públic i fotocòpia del mateix document que acrediti la data i l’import de l’adquisició de l’habitatge objecte de la transmissió.
 • Una taxació pericial del bé immoble per a la transmissió del qual se sol·licita l’exempció.
 • En el cas en què s’hagin realitzat obres i millores en el bé immoble, certificat emès pel ministeri encarregat de les finances del valor d’adquisició actualitzat, que ha d’incloure l’import d’aquestes obres i millores.
 • Declaració jurada dels transmissors que en el termini màxim d’un any, a comptar del moment de la transmissió de l’habitatge, reinvertiran l’import percebut per la venda en l’adquisició d’un nou habitatge habitual i permanent al Principat d’Andorra o, en el cas que ja hagin adquirit el nou habitatge habitual i permanent durant els sis mesos anteriors a la transmissió, còpia de l’escriptura d’adquisició.

Contacta amb nosaltres

Deixa’ns les teves dades de contacte i et tornarem la trucada.


  En compliment amb la normativa de protecció de dades l’informem que les dades recollides en el present formulari seran tractades per Sicoris Advocats, S.L.amb la finalitat de contestar els dubtes i/o queixes plantejats a través d’aquest i facilitar la informació sol.licitada, aixi com remetre-li informació comercial dels nostres productes, serveis i newsletter per correu electrònic en el cas d’atorgar-nos el seu consentiment. Pot exercir els seus drets davant Sicoris Advocats, S.L. escrivint a info@sicorisadvocats.com. Pot interposar reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades. Per a obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra Política de Privacitat.