Skip to main content

Contenciós administratiu

Vols presentar una demanda contra un acte o una resolució administrativa? Nosaltres et diem com i ens encarreguem del seguiment i tramitació de tot el procediment.

L’àmbit de coneixement de la jurisdicció administrativa ve determinat per les normes dels convenis i acords internacionals que formen part de l’ordenament jurídic andorrà i per la Llei qualificada de la justícia.

Els tribunals administratius s’han d’abstenir de conèixer un procés quan:

a) Aquest coneixement correspon per raó de la matèria als tribunals de la jurisdicció civil o penal.

b) Aquest coneixement correspon per raó de la matèria a una altra administració, organisme o entitat públics.

Poden demandar legítimament davant de la jurisdicció administrativa:

a) Qualsevol persona física o jurídica o entitat amb capacitat processal que tingui un dret o un interès legítim.

b) Qualsevol persona física o jurídica o entitat amb capacitat processal, per impugnar reglaments i altres disposicions de caràcter general emanades de les administracions públiques, o quan una norma legal estableixi el caràcter públic de l’acció.

c) L’Administració pública autora d’un acte per impugnar-lo, prèvia declaració de la seva lesivitat per a l’interès públic.

Per defensar el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació, també estan legitimades per intervenir, en nom i interès de les persones afiliades o associades, i sempre que comptin amb la seva autorització, les organitzacions sindicals i les associacions i organitzacions constituïdes legalment que tinguin com a finalitat primordial la defensa i la promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminació i que desenvolupin la seva activitat en el territori andorrà. No és necessària aquesta autorització quan les persones afectades són una pluralitat indeterminada o difícil de determinar, sense perjudici de la legitimació processal de les persones que puguin arribar a identificar-se com a afectades.

La persona assetjada és l’única legitimada en els litigis en els quals s’invoca assetjament sexual o assetjament per raó de sexe.

És part demandada l’Administració autora de l’acte o actuació que s’impugna. S’ha de considerar part codemandada qualsevol persona o entitat els drets de la qual puguin resultar afectats per l’estimació de les pretensions que s’exerceixen en la demanda.Quan la part recurrent fonamenti les seves pretensions en la il·legalitat d’una norma, es considera també part codemandada l’Administració autora de la norma, encara que l’acte o l’activitat recorreguda no procedeixi d’ella.

Ens encarreguem de la defensa dels interessos dels nostres clients davant qualsevol acte administratiu ferm, iniciant i seguint tots els tràmits del procediment contenciós administratiu davant els Tribunals andorrans, en totes les instàncies existents i fins al Tribunal Europeu de Drets Humans.

Intervenim en procediments de reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració, derivada d’actes que hagin comportat un greuge o perjudici material (dany emergent o lucre cessant) als nostres clients.

Contacta amb nosaltres

Deixa’ns les teves dades de contacte i et tornarem la trucada.


    En compliment amb la normativa de protecció de dades l’informem que les dades recollides en el present formulari seran tractades per Sicoris Advocats, S.L.amb la finalitat de contestar els dubtes i/o queixes plantejats a través d’aquest i facilitar la informació sol.licitada, aixi com remetre-li informació comercial dels nostres productes, serveis i newsletter per correu electrònic en el cas d’atorgar-nos el seu consentiment. Pot exercir els seus drets davant Sicoris Advocats, S.L. escrivint a info@sicorisadvocats.com. Pot interposar reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades. Per a obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra Política de Privacitat.