Skip to main content

Sol•licitud altres prestacions CASS

Jubilació

L’atorgament de la prestació econòmica per jubilació consisteix en una pensió vitalícia o un capital depenent del nombre de mensualitats cotitzades.
Cobreix la situació de pèrdua d’ingressos per cessament del treball o l’activitat econòmica derivada de l’edat.

No s’atribueix automàticament, és necessari fer la sol·licitud.

Pensió de viduïtat

 • La persona assegurada difunta per motiu de malaltia comuna o accident no laboral ha d’haver cotitzat un període de carència establert en funció de l’edat del difunt en el moment del fet causant
 • Computaran com a períodes efectius de cotització aquells en què la persona assegurada difunta hagi estat inscrita com a demandant en el Servei d’Ocupació
 • Si s’ha cotitzat a Espanya, França o Portugal (països amb conveni bilateral de Seguretat Social), s’ha de presentar a la CASS la documentació acreditativa, per sol·licitar la corresponent prestació de viduïtat a l’Organisme competent
 • Si no es reuneix el període de cotització establert per tenir dret a la prestació a Andorra i s’ha cotitzat a Espanya, França o Portugal, es poden totalitzar els mesos cotitzats fins a arribar al període previst
 • Quan la defunció tingui per motiu un accident laboral o una malaltia professional, no es requereix un període mínim de cotització

Pensió d’orfenesa

Tenen dret a la pensió d’orfenesa, sempre que siguin menors de 18 anys, les persones següents:

 • Els fills d’una persona assegurada difunta
 • Els fills del cònjuge supervivent aportats al matrimoni o a la parella de fet que convivien i depenien econòmicament de la persona assegurada difunta.  No han de cobrar cap altra pensió d’orfenesa generada pel seu progenitor

En el cas de tenir entre 18 i 25 anys han de complir els requisits següents:

 • Cursar estudis en un establiment d’ensenyança reconegut. No percebre rendes regulars derivades de treball assalariat o d’activitat professional d’una quantitat igual o superior al salari mínimoficial en còmput anyal
 • Ser persones discapacitades i no cobrar una pensió de solidaritat, ni cap altra pensió derivada de la situació de discapacitat fora d’Andorra
 • El causant ha d’estar donat d’alta com a assalariat i assimilat o treballador per compte propi. El compte propi ha d’estar al corrent de pagament de les seves cotitzacions
 • També es genera el dret a la pensió d’orfenesa quan la persona difunta no compleix aquests requisits generals, però ha cotitzat a la branca general com a mínim 12 mesos en els darrers 18 mesos abans de la seva defunció. Computaran com a períodes efectius de cotització aquells en què la persona assegurada difunta ha estat inscrita com a demandant en el Servei d’Ocupació
 • Si la defunció ha estat causada per un accident de treball o una malaltia professional, no es requereix cap període previ de cotització
 • Si no es reuneix el període de cotització establert per tenir dret a la prestació a Andorra i s’ha cotitzat a Espanya, França o Portugal, es poden totalitzar els mesos cotitzats fins a arribar al període previst

Si s’ha cotitzat a Espanya, França o Portugal (països amb conveni bilateral de Seguretat Social), s’ha de presentar a la CASS la documentació acreditativa, per sol·licitar la corresponent prestació de jubilació a l’Organisme competent.

Contacta amb nosaltres

Deixa’ns les teves dades de contacte i et tornarem la trucada.


  En compliment amb la normativa de protecció de dades l’informem que les dades recollides en el present formulari seran tractades per Sicoris Advocats, S.L.amb la finalitat de contestar els dubtes i/o queixes plantejats a través d’aquest i facilitar la informació sol.licitada, aixi com remetre-li informació comercial dels nostres productes, serveis i newsletter per correu electrònic en el cas d’atorgar-nos el seu consentiment. Pot exercir els seus drets davant Sicoris Advocats, S.L. escrivint a info@sicorisadvocats.com. Pot interposar reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades. Per a obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra Política de Privacitat.