Skip to main content

La present Política de Protecció de Dades ha estat elaborada conforme a la normativa vigent a Andorra, la llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (en endavant, “LQPD”), i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016 (en endavant, “RGPD”).

Sicoris Advocats, S.L. es compromet a protegir la privacitat de cada Usuari del nostre lloc web i dels nostres serveis (en endavant, “Vostè”). Mitjançant la present política de privacitat es facilita a l’usuari la informació relativa al tractament de les seves dades personals recopilades i tractades a través del nostre lloc web.

IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

Titular: Sicoris Advocats, SL
NRT: L711975U
Adreça: Carrer Prat de la Creu, 105 – Baixos AD500 Andorra la Vella
Telèfon: 725 333
E-mail: info@sicorisadvocats.com

Recopilem i processem les següents dades dels usuaris del nostre lloc web:

 • Dades de navegació. Quan Vostè visita el nostre lloc web, rebem automàticament la URL del lloc del que prové i el lloc que visita quan abandona el nostre lloc web. També rebem l’adreça de protocol d’Internet del seu ordinador (adreça IP) i el tipus de navegador que està fent servir. Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències globals per millorar el servei. Aquesta informació no es comparteix amb tercers sense el seu consentiment. De manera addicional, recopilem automàticament altres dades personals mentre Vostè navega pel lloc web, tal i com s’indica a la nostra Política de Cookies.
 • Dades que Vostè ens facilita al posar-se en contacte amb nosaltres. Si ens escriu, o interactua amb nosaltres en el lloc web, recopilem la informació que completa als nostres formularis web (incloent-hi el seu nom i cognoms, número de telèfon, correu electrònic) i el missatge que desitja enviar-nos.

Totes les dades indicades sol·licitades són obligatòries, sense ells no podem respondre’l.

Finalitat de l’ús de les dades

Sicoris Advocats, S.L. utilitza les seves dades personals per a les finalitats següents:

 • Gestionar el nostre lloc web.
 • Posar-nos en contacte i comunicar-nos amb Vostè.
 • Gestionar qualsevol servei o acció que ens sol·liciti.
 • Millorar els nostres serveis, productes i lloc web.
 • Per a protegir i exercir els vostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.
  Quan sigui necessari, per a prendre precaucions contra qualsevol responsabilitat legal en què puguem incórrer; investigar i defensar-nos de qualsevol reclamació o denúncia per part de tercers; investigar i protegir-nos de fets fraudulents, així com per a protegir la seguretat dels nostres serveis.

Base legal

 • La base legal del tractament que fem a les seves dades és:
 • Execució d’un contracte.
 • Aplicació de mesures precontractuals.
 • Compliment legal.
 • Interès legítim.
Comunicacions Comercials/Newsletter

Només l’enviarem comunicacions comercials/ newsletter si vostè ens ha atorgat el seu consentiment explícit.

Divulgació de les dades

Tractem les seves dades personals de forma confidencial d’acord amb la LQPD i el RGPD. Llevat que s’indiqui el contrari, les seves dades personals no es comunicaran a tercers.

Per contra, sí divulgarem les seves dades en compliment d’una obligació legal o reglamentària, d’acord amb la normativa aplicable.

Transferències Internacionals (Proveïdors de Serveis de Tercers)

No està previst realitzar transferències internacionals de dades, en el seu cas, es realitzarien sobre la base d’una decisió d’adequació i/o garanties adequades, clàusules contractuals tipus, normes corporatives vinculants i/o sol·licitud de certificacions o codis de conducta aprovats i reconeguts.

Elaboració de perfils

L’informem que Sicoris Advocats, S.L. en cap cas, elaborarà perfils o realitzarà decisions automatitzades.

Veracitat i actualització de les dades

És important que les dades personals que tenim sobre vostè siguin lícites, adequades, pertinents, exactes i actuals. Vostè és responsable de la exactitud de la informació que ens proporciona i ha d’informar-nos de qualsevol alteració en la informació que ens proporcioni. Les dades aportades que no complissin els requisits esmentats amb anterioritat eximiran de responsabilitat a Sicoris Advocats, S.L..

Conservació de les dades

Només conservarem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per a complir amb els fins per als que les van recollir, inclòs en compliment d’una obligació legal o reglamentària, i en els casos que correspongui, mentre no retiri el seu consentiment.

Mesures de seguretat

Implementem les degudes mesures de seguretat a les dades personals que tractem, respectant els requeriments legals previstos per la LQPD i el RGPD.

A l’hora d’aplicar les mesures de seguretat, Sicoris Advocats, S.L. té en compte els factors següents: la natura, l’àmbit, el context i els fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat per als drets i llibertats de les persones físiques. Sicoris Advocats, S.L. aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir i poder demostrar que el tractament de les seves dades es conforme amb la LQPD i el RGPD.

Els seus drets

En relació amb les dades recollides en aquest lloc web, Vostè disposa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, oblit, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. D’igual manera, Vostè pot revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades.

L’exercici d’aquests drets podrà ser exercit mitjançant sol·licitud escrita i firmada, contenint nom i cognoms del sol·licitant, domicili a e efectes de notificacions i fotocòpia del Passaport o Document Nacional d’Identitat.

La sol·licitud es podrà realitzar mitjançant correu postal dirigit a Sicoris Advocats, S.L., Carrer Prat de la Creu, 105 – Baixos AD500 Andorra la Vella; o bé mitjançant sol·licitud dirigida al següent correu electrònic: info@sicorisadvocats.com

D’igual manera, Vostè té dret a presentar una reclamació per l’ús que Sicoris Advocats, S.L. realitza de les seves dades personals davant l’autoritat de control competent.

General

Ens reservem el dret de modificar els termes d’aquesta Política de Protecció de Dades i li notificarem els canvis eventuals en el nostre lloc web i en aquesta Política de Protecció de Dades. Si continua utilitzant els nostres Serveis després de dita actualització, es considerarà que accepta els nous termes. Si no accepta l’actualització, li agrairem que ens ho faci saber i suprimirem les seves dades personals (excepte quan sigui necessari conservar-los en compliment d’obligacions legals o reglamentàries) i no podrà continuar utilitzant els nostres serveis.

Data d’última modificació: octubre de 2022

Política de Cookies